Regulament de Acces la Infrastructura de Cercetare CETAL

Regulamentul de Acces CETAL si Formularele de acces se descarca de la adresa: http://cetal.inflpr.ro/access


Regulament de Acces la Infrastructura de Cercetare CETAL (rezumat)

A. Accesul persoanelor in clădirea CETAL

ACORDAREA DREPTULUI DE ACCES

 1. Accesul in clădirea CETAL se face numai pe baza cardului de acces eliberat de administratorul clădirii.
 2. Cardul de acces se eliberează personal solicitantului pe baza unei cereri completata electronic si avizata de șeful laboratorului pentru care se acorda drept de acces.
 3. Cererea cuprinde informații despre perioada pentru care se solicita accesul in clădire, laboratoarele si echipamentele la care se dorește acces.
 4. Persoanele care desfășoară stagii de cercetare sau vizite de lucru de scurta durata vor primi card cu drept de acces pentru o perioada finita. La sfârșitul perioadei de lucru cardul va fi returnat administratorului clădirii, sau la secretariatul CETAL.
 5. Persoanele angajate la INFLPR pot solicita acces pe perioada nelimitata numai daca desfășoară frecvent activități in clădirea CETAL. In caz contrat cardul va fi eliberat pentru o durata finita.
 6. Eliberarea cadrului de acces este condiționată de însușirea de către solicitant a regulilor interne de acces si de utilizare a echipamentelor, a regulilor de protecția muncii, a regulamentelor de acces la camerele curate si la laboratoarele comune,  demonstrată prin teste grila completate online.
 7. Cardul cu acces pentru perioada finita, nu poate avea o valabilitate mai mare de 6 luni. Se poate reînnoi ori de cate ori este nevoie prin completarea cererii de acces, după susținerea testelor grila.
 8. Se interzice utilizarea cardul de acces de către persoane neautorizate. In caz contrar deținătorul de drept al cardului pierde dreptul de acces si răspunde in fata Comisei de Disciplina pentru încălcarea regulamentelor interne.

VIZITATORII

 1. Vizitatorii au acces in clădire doar însoțiți de persoane din echipa CETAL.
 2. Vizitele in grupuri mai mari de 10 persoane vor trebui anunțate cel puțin cu 24 de ore înainte, specificând numărul de vizitatori, ora vizitei si după caz perioada vizitei si laboratoarele in care se va desfășura vizita.
 3. Vizita poate avea loc numai cu aprobarea Șefului de Departament si după confirmarea de către responsabilii laboratoarelor a orei si a disponibilității laboratorului pentru vizita.
 4. Vizita nu poate fi aprobata daca la data si in laboratorul dorit se desfășoară activități in urma cărora nu se pot asigura condițiile de siguranța pentru vizitatori sau daca vizita perturba activitatea din acel laborator.
 5. Grupurile mai mari de 10 persoane vor fi separate in subgrupuri, fiecare subgrup va avea un însoțitor, membru la echipei CETAL.
 6. Vizitatorii pot asista la demonstrații si experimente doar daca persoana însoțitoare se asigura ca aceștia nu sunt supuși nici unui risc. Persoana însoțitoare are obligația sa distribuie vizitatorilor materiale de protecție individuala (ochelari pentru protecție laser, ochelari de protecție, halate, bonete, caști de protecție, după caz).
 7. Vizitatorii nu pot desfășura in mod independent in clădire activități ce implica utilizarea de echipamente sau dotările laboratoarelor.
 8. Accesul la Sala multifuncționala se poate face de către orice angajat al INFLPR. Rezervarea salii se face in baza unei cereri înaintata pe email, telefonic sau prin formular online administratorului clădirii.
 9. Accesul persoanelor către Sala Multifuncțională se poate face fără cartela de acces numai pe la ușa principală Corp A si numai pe perioada desfășurării acțiunii pentru care s-a rezervat sala. Persoanele care nu dețin cartela de acces au obligația de a respecta restricțiile de acces in laboratoarele si spatiile in care nu sunt autorizați sa intre.
 10. Echipamentele de prezentare din Sala de Seminar Multifuncțională pot fi utilizate de către vizitatori numai cu acordul Administratorului Clădirii si in urma unui scurt instructaj de utilizare.
 11. Laboratoarele si spatiile in care accesul este restricționat au ușa de intrare marcata cu etichete cu semne distincte.

B. Utilizarea echipamentelor si a dotărilor infrastructurii

 1. Dreptul de acces la echipamentele CETAL se acorda doar după însușirea regulilor de protecția muncii generale si de protecția muncii specifice locului si echipamentului pentru care se cere acces.
 2. Activitatea poate acea loc numai după o cerere prealabila de rezervare a accesului adresata responsabilul echipamentului. Datele de contact ale responsabilului si formularul de cerere de acces sunt disponibile online pe site-ul CETAL.
 3. Cererea de acces va cuprinde următoarele informații:
  - Numele persoanei care solicita accesul si datele de contact (tel. intern, email, laboratorul de proveniența);
  - Proiectul pentru care se desfășoară activitatea;
  - Echipamentul la care se solicita accesul si modul de lucru in care se dorește funcționarea acestuia;
  - Timpul estimat pentru desfășurarea activității.
  - Tipul de acces la echipament: independent sau asistat.
 4. Cererea va fi avizata de care Șeful de Departament CETAL si de Directorul de Proiect in cadrul căruia se desfășoară activitatea. In cazul in care activitatea nu se desfășoară in cadrul unui proiect finanțat, cererea va fi avizata de Șeful de Departament in care solicitantul își desfășoară activitatea.
 5. Înainte de începerea activității propriu-zise, persoana responsabila de echipament are obligația de a instrui solicitantul asupra regulilor de protecția muncii specifice locului de desfășurare a activității, sa asigure utilizatorului materiale individuale de protecție (ochelari de protecție laser, halate, bonete, etc.). Data si locul instructajului vor fi consemnate in fisa SSM a utilizatorului. Instructajul are valabilitate de maxim 6 luni si trebuie reînnoit ori de cate ori este necesar, conform regulilor de protecția muncii.
 6. Pe perioada accesului la echipamente, solicitantul va respecta regulile de acces, regulile de protecția muncii, instrucțiunile de utilizare a echipamentului. Solicitantul se va asigura ca pe parcursul activității nu va pune in pericol sănătatea sa sau a colegilor si nu va perturba buna funcționare a echipamentului.
 7. Accesul poate fi independent, sau asistat. Accesul independent nu se poate face decât daca solicitantul dovedește o buna cunoaștere a funcționarii echipamentului si după un număr suficient de ore de lucru in regim asistat cu echipamentul la care se solicita acces. Accesul independent poate fi acordat numai de către responsabilul echipamentului, acesta fiind in continuare răspunzător de buna funcționare a echipamentului pe toata perioada activității.
 8. Costurile de acces se asigura conform regulilor elaborate de Conducerea Departamentului CETAL si aprobate de Comitetul de Direcție al INFLPR.
 9. Principiile de baza pentru acoperirea costurilor de acces sunt următoarele:
  - In situația in care Departamentul CETAL beneficiază de diferite tipuri de finanțare precum finanțare pentru Instalații de Interes National (IIN), finanțare de baza, Regii, etc., departamentul asigura total sau parțial in funcție de acoperire, costurile asociate funcționării echipamentelor incluzând costurile de mentenanță, manopera pentru întreținerea echipamentelor, întreținerea spatiilor, costurile cu utilitățile, costurile pentru materialele SSM;
  - Solicitantul accesului are obligația de a-si asigura din surse proprii costurile privind materialele si consumabilele asociate experimentelor (ex: gaze tehnice,  probe, substraturi, solventi), costurile privind stocarea, manipularea si colectarea substanțelor periculoase.
  - Nu sunt suportate de departament costurile de acces asociate activității de cercetare precum manopera pentru cercetare, activitățile ce implica cu grad înalt de calificare si specializare (punerea la punct a unui experiment, realizare de software si scripturi, prelucrare si interpretare de date experimentale), costuri pentru diseminare, participare la conferințe, costuri asociate protejării dreptului de autor.
 10. Solicitantul, directorul de proiect si după caz Șeful departamentului de unde provine solicitantul trebuie sa fie conștienți de costurile de acces la infrastructura si de contribuția pe care trebuie sa o suporte din surse proprii. Responsabilul echipamentului va comunica solicitatului costurile de acces, formula de calcul a acestora precum si costurile pe care solicitantul trebuie sa le asigure.
 11. Publicațiile științifice rezultate in urma cercetărilor ce au beneficiat total sau parțial de acces finanțat din fondurile CETAL, fie vor include in lista de autori persoanele membre ale departamentului care au participat la activitatea de cercetare, specificând afilierea CETAL, fie vor menționa in secțiunea de mulțumiri contribuția departamentului CETAL .

C. Accesul echipamentelor, a materialelor si a substanțe periculoase in clădirea CETAL

Accesul cu substanțe periculoase

 1. Substanțele periculoase (chimice, biologice si radioactive) introduse in clădirea CETAL se supun legilor si normativelor in vigoare, precum si regulamentelor interne INFLPR si CETAL.
 2. Orice substanță periculoasa adusa in clădire trebuie însoțită de documente privind proveniența, condițiile de manipulare si de stocare a acestora.
 3. Accesul in clădirea CETAL cu substanțe periculoase se face numai cu înștiințarea si acordul ofițerului SSM responsabil de risc chimic si/sau risc biologic, dupa caz.
 4. Utilizarea substanțelor chimice de către solicitanții accesului la echipamentele din CETAL se face numai după înștiințarea persoanelor implicate in activitate asupra riscurilor si a condițiilor de manipulare.

Accesul cu echipamente din afara departamentului CETAL

 1. Accesul in clădirea CETAL cu echipamente din afara departamentului se face numai cu înștiințarea si permisiunea Administratorului clădirii si a Șefului de Departament.
 2. Accesul echipamentelor in Clădirea CETAL este permis numai daca acestea sunt in buna stare de funcționare, respecta normele in vigoare privind sănătatea si siguranța lucrătorilor si se pot asigura condițiile de spațiu si utilitățile necesare funcționarii in siguranță a echipamentului, fără a perturba celelalte activități din clădire.
 3. Conectarea la rețeaua de electricitate se va face numai după verificarea echipamentului de către o persoană autorizata.
 4. Conectarea la priza protejata prin UPS se face numai cu acordul Administratorului Clădirii.
 5. Fiecare echipament adus din afara clădirii CETAL trebuie sa fie însoțit de instrucțiunile de funcționare, iar persoanele care vor manipula acel echipament trebuie sa aibă instructajul SSM periodic de specialitate la zi.
 6. La instalarea in Clădirea CETAL a unor echipamente care provin din alte laboratoare nu sunt permise modificări la instalațiile existente, modificări la rețelele de utilități ale clădirii (electricitate, apa, gaze tehnice, evacuări gaz, canalizare, etc.), sau modificări de pereți, tavane, pardoseli, uși, ferestre, etc.
 7. Costurile de transport, utilizare, de mentenanța si pentru piese de schimb vor fi suportate integral de laboratorul de proveniența al echipamentului.
 8. La finalizarea lucrărilor, sau atunci când echipamentul nu mai poate fi utilizat in CETAL, solicitantul accesului are obligația de a recupera echipamentul lăsând spațiul utilizat in starea inițială.

D. Utilizarea echipamentelor infrastructurii in afara cladirii CETAL

 1. Utilizarea echipamentelor in afara cladirii CETAL nu este permisa decat in cazuri exceptionale si numai pentru echipamente de mici dimensiuni, portabile.
 2. Responsabilul echipamentului are obligatia de a instiinta Seful de Departament asupa laboratorului unde va fi utilizat echipamentul, persoana care va utiliza aparatul, perioada pentru care aparatul va fi utilizat in afara cladirii, scopul utilizarii.
 3. Atunci cand aparatul va merge in alt laborator si va fi folosit de alte persoane decat membrii departametului CETAL, responsabilul echipamentului impreuna cu solicitantul si Seful laboratorului unde va fi instalat aparatul vor semna un document prin care partile vor lua la cunostinta conditiile in care acel aparat poate fi scos si utilizat in afara Cladirii CETAL. Atunci cand aparatul merge in afara institutului, documentul va fi vizat si de Directorul General al INFLPR.
 4. Responsabilul echipamentului are obligatia de a urmarii daca sunt asigurate conditiile de instalare, utilizare si depozitare a acestuia fara a periclita integritatea si buna functionare a aparatului. In cazul in care se constata ca aceste conditii nu sunt indeplinite Seful de Departament CETAL va fi instiintat, iar aparatul va fi readus in locatia sa de origine. Orice defectiune sau costuri de repunere in functiune vor fi suportate de laboratorul care a solicitat imprumutul aparatului.

Formularele de acces se descarca de la adresa: http://cetal.inflpr.ro/access